Nhập số báo danh 

Stt Số báo danh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 Tổng Xếp loại